Spread the love

Hợp đồng đặt cọc - 2 liên 100 tờ

Hợp đồng đặt cọc rất quan trọng trong quá trình mua bán bất động sản. Vũ đã biên soạn và đang sử dụng tại công ty Chuyên Nhà Đất. Hợp đồng 2 liên, 100 tờ giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng ghi 1 lần được 2 tờ trắng - hồng. Hợp đồng chặt chẽ về pháp lý, ràng buộc cả bên mua và bên bán. Yên tâm khi mua bán.